افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: صرع، بیماری مزمنی است که بر عملکرد و رفتار کودک تاثیر می­گذارد. کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با کودکان سالم، بیشتر در خطر ابتلا به اختلالات رفتاری و شناختی هستند. در این تحقیق، افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به صرع را در مقایسه با گروه شاهد بررسی کردیم.
روش­کار: در این مطالعه مورد شاهدی در کلینیک روان­پزشکی کودکان و نوجوانان بیمارستان­های شیخ و ابن­سینا مشهد در سال­های 1395-1394، 30 کودک مبتلا به صرع 8 تا 12 ساله و 30 کودک سالم با سن و جنسیت مشابه انتخاب شدند. علایم افسردگی-اضطراب توسط جدول افسردگی کودکان (CDI) و تست­های لیست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL) و داده­های جمعیت­شناختی اندازه­گیری شدند. عوامل استرس­زای اصلی و اطلاعات مربوط به مشخصات صرع توسط پرسش­نامه به دست آمدند. داده­ها با آزمونهای آماری توصیفی و مجذور خی، دقیق فیشر، تی مستقل و آزمون یو مان-ویتنی با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
یافته­ها: طبق نتایج، میزان علایم افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به صرع بیشتر از کودکان سالم بود (01/0=P). رابطه معنی­داری بین سن مادر، تعداد داروهای مصرفی و مدت زمان مصرف دارو و افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به صرع وجود نداشت.
نتیجه­گیری: در کودکان مبتلا به صرع نسبت به کودکان سالم، رخداد افسردگی و اضطراب بیشتر بود. اگر چه این رخداد در کودکان مبتلا به صرع، مستقل از تعداد داروهای مصرفی، طول مصرف داروها و سن مادر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات