نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

5 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

مقدمه: اینترنت یکی از قدرتمندترین ابزارهای توسعه در دنیای معاصر است، اما استفاده بیش از حد از اینترنت منجر به اعتیاد اینترنتی می شود. عوامل مختلفی می­توانند بر ابتلا به اعتیاد اینترنتی اثرگذار باشند. در این مطالعه پیش­بینی میزان اعتیاد اینترنتی بر اساس هیجان­خواهی و سیستم­های مغزی-رفتاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.
روش­کار: در این پژوهش همبستگی بر روی 92 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1395، پرسش­نامه­های ویژگی­های جمعیت­شناختی، اعتیاد اینترنتی یانگ، هیجان­خواهی زوکرمن و سیستم­های مغزی-رفتاری تکمیل شدند. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون با کمک نرم­افزار SPSS  تحلیل شدند.
یافته­ها: بین اعتیاد به اینترنت و اجزای سیستم مغزی-رفتاری دانشجویان دختر از جمله سائق (کشاننده)، جستجوی سرگرمی، سیستم فعال­سازی رفتاری و سیستم مهار رفتاری، رابطه­ای وجود دارد که معنی­دار نیست و تنها ارتباط مثبت با پاسخ به مولفه پاداش وجود دارد. ارتباط معنی­داری بین این مولفه­ها در میان دانشجویان پسر دیده نشد (05/0P>). ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و هیجان خواهی، مثبت و معنی دار بوده در حالی که این ارتباط بین اعتیاد اینترنتی و گریز از بازداری، معنی­دار و منفی و ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و حساسیت به یکنواختی و عناصر تجربه­طلبی نیز در این مطالعه معنی­دار نبود.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، ارتباط مستقیم و معنی­داری بین اعتیاد به اینترنت و هیجان­خواهی وجود دارد، هر چند این ارتباط نسبت به نقش سیستم­های مغزی- رفتاری، کمی ضعیف تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات