ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی در رضایت از زندگی و خودتنظیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد بهزیستی روان­شناختی (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدف و جهت­گیری در زندگی و پذیرش خود)  بر رضایت زندگی و خودتنظیمی کارمندان ادارات زاهدان انجام شد.
روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1395، 381 نفر از کارمندان ادارات زاهدان به صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های بهزیستی روان­شناختی  18 سؤالی ریف، مقیاس رضایت از زندگی 5 سئوالی و خودتنظیمی براون، میلر و لاوندوسکی استفاده شد. تحلیل داده­ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گردید.
یافته ها:  نتایج نشان داد پنج بعد بهزیستی روان­شناختی با رضایت زندگی در سطح 99% ارتباط مثبت و معناداری داشته­اند در عین حال خودتنظیمی با استقلال، ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی ارتباط مثبت و معناداری داشته است که ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، استقلال، پذیرش خود و تسلط بر محیط به ترتیب به میزان 49/6%، 13/6%،91/5%،  78/5% و 74/5% واریانس را برای رضایت زندگی و هم­چنین استقلال به میزان 31/21 % واریانس را برای خودتنظیمی تبیین کرد.
نتیجه گیری: به نظر می­رسد ابعاد بهزیستی روان­شناختی بر رضایت زندگی و خودتنظیمی موثر بوده و باید برنامه­های آموزشی در زمینه­ی بهزیستی روان­شناختی و فراهم کردن شرایط و امکانات برای افزایش رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات