بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: گری یک الگوی زیستی از شخصیت و نظام شخصیتی مبتنی بر چند سیستم مغزی-رفتاری ارایه کرده است که اساس تفاوت­های فردی را تشکیل می­دهد و فعالیت هر یک از آن­ها به فراخوانی واکنش­های هیجانی متفاوتی نظیر اضطراب و سایر حالات هیجانی می­انجامد. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D با حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان در دانشجویان با تیپ شخصیتیD تمرکز دارد.
روش­کار: ابتدا تعداد600 (240 پسر و 360 دختر) نفر از دانشجویان دانشکده­های مختلف دانشگاه خلیج فارس که در سال تحصیلی 94-1393 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند با نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای به صورت تصادفی انتخاب شدند و مقیاس تیپ شخصیتی D، مقیاس حساسیت به تقویت و پرسش­نامه اضطراب پنهان را تکمیل نمودند. با غربالگری 111 نفر به عنوان تیپ شخصیتی D شناخته شدند و داده­ها با تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج رگرسیون نشان داد تیپ شخصیتی D با متغیرهای سیستم بازداری رفتاری و متغیر سیستم­های جنگ، بهت و گریز ارتباط مثبت و معنی­دار و با متغیر سیستم فعال­سازی رفتاری ارتباط منفی و معنی­داری دارد. هم­چنین تیپ شخصیتی D با اضطراب پنهان در دانشجویان ارتباط مثبت و معنی­داری دارد.
نتیجه­گیری: بر طبق یافته­ها، تعیین دقیق موقعیت تیپ D در نظام­های شخصیتی که عمدتا براساس بنیاد زیستی-رفتاری طراحی شده­اند، می­تواند درک و فهم ما را از ساز و کارهای زیربنایی ویژگی­های تیپ D، عواطف و واکنش­های هیجانی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها