تاثیر هوش‌فرهنگی بر مهارت‌های ارتباطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

2 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: در محیط­های تحصیلی و کاری متنوع قرن حاضر، لازم است استرس­های  ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. از این رو هوش فرهنگی به طور فزاینده­ای در دنیای رقابتی امروز اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر میزان­ هوش­فرهنگی بر بهبود مهارت­های ارتباطی دانشجویان است.                        
روش­کار: در این تحقیق پیمایشی جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه­های آزاد اسلامی خراسان رضوی است که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول تحصیل بوده و تعداد آنها حدود 8259 نفر می­باشد. در این تحقیق، با شیوه نمونه­گیری مرحله­ای از بین دانشگاه­های  خراسان رضوی، دانشگاه­های شهرهای مشهد، قوچان، تربت حیدریه، تربت جام و کاشمر، انتخاب شدند و از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی  شهرهای مذکور، به روش طبقه­ای متناسب با حجم، حجم نمونه 370 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه هوش فرهنگی بود و تحلیل آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن انجام شد.
یافته­ها: هوش ­فرهنگی دانشجویان بر مهارت­های ارتباطی آن­ها، مهارت­های کلامی، شنود و بازخورد، تاثیر معنی­دار دارد (001/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هوش ­فرهنگی دانشجویان بر مهارت­های ارتباطی آن­ها، موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات