اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر پایه دهم رشته تجربی انجام شد.
روش­کار: مطالعه حاضر با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه شاهد بود. جامعه­ی آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه­ی دهم رشته تجربی شهرستان نیشابور بودند که تعداد 24 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمون و شاهد تقسیم گردیدند. گروه آزمون تحت مداخله درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای به مدت 10 جلسه دو ساعتی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. میزان اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان در دو مرحله (پیش از مداخله و پس از مداخله) به ترتیب از طریق پرسش­نامه‌های اضطراب ریاضی (MARS-R) و هم­چنین مقیاس ابراز وجود گمبریل و ریچی سنجیده گردید. سپس داده‌ها با از نرم­افزار SPSS و بر اساس روش‌های آمار توصیفی، آزمون‌های کوواریانس چندمتغیره و تک­متغیره تحلیل گردیدند.
یافته­ها: بین دو گروه آزمون و شاهد در میانگین نمرات اضطراب ریاضی و ابراز وجود تفاوت معنی­داری وجود داشت. به بیان دیگر بعد از انجام مراحل مختلف درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای برای گروه آزمون، کاهش اضطراب ریاضی و بهبود مهارت ابراز وجود در آن­ها مشاهده گردید (001/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای در کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر موثر بوده است لذا این روش درمانی برای ایشان توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات