رابطه‌ی بین میزان برآورده شدن نیازها (بر اساس نظریه‌ی انتخاب) با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی معتادان تحت درمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، ‏مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان ابن‌سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: عوارض ناشی از سوءمصرف مواد نه تنها کیفیت زندگی فرد، بلکه زندگی همسر و روابط خانواده­ی وی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه­ی بین میزان برآورده شدن نیازها (بر اساس نظریه­ی انتخاب) با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی معتادان تحت درمان می باشد.
روش کار: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 50 نفر از بیماران معتاد بستری در بخش ترک وابستگی به مواد بیمارستان ابن­سینای مشهد در سال 1394، به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسش­نامه­های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، رضایت زناشویی انریچ و برآورده شدن نیازها پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه­ی 22، آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان دادکه بین برآورده شدن نیازها با رضایت زناشویی (001/0P<) و کیفیت زندگی (000/0P<) بیماران معتاد تحت درمان، رابطه ای معنی­دار وجود دارد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج، برآوردن نیازها بر اساس نظریه­ی انتخاب می­تواند باعث افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی بیماران معتاد شود.

کلیدواژه‌ها