نقش رابطه والد-کودک، سبک‌های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل‌گیری نارضایتی جنسیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشــکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصفهان، ایران

2 دکتــرای تخصصــی روان‌شناسی بالینی، اســتاد گروه روان‌شناسی دانشــکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایران

3 دکتــرای تخصصــی مشــاوره، اســتاد گروه مشاوره دانشکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب در رابطه والد-کودک، سبک­های دلبستگی و عملکرد ناکارآمد خانواده به صورت جداگانه، در چندین مدل آسیب­شناسی روانی به منزله مولفه­های کلیدی در اختلالات روانی در نظر گرفته شده­اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، نقش رابطه والد-کودک و سبک­های دلبستگی به عنوان عوامل روانی-عاطفی و نقش عملکرد خانواده به عنوان عامل خانوادگی در بروز نارضایتی جنسیتی بود.
روش­کار: جامعه­ی آماری این پژوهش شامل افراد مراجعه­کننده به سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی با نارضایتی جنسیتی در سال­های 1395-1393 بودند که تعداد 101 نفر (51 زن و 50 مرد) با رضایت آگاهانه و به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و پرسش­نامه­های رابطه والد-کودک، سبک­های دلبستگی و عملکرد خانواده را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 21 و روش آماری رگرسیون تحلیل شدند.
یافته­ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون همزمان در زمینه رابطه مادر-کودک، مهم­ترین مولفه­ها همانندسازی (01/0>P) و  آزردگی/سردرگمی نقش (00/0>P) است و در زمینه سبک­های دلبستگی، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی (00/0>P) و در زمینه عملکرد خانواده، مولفه­هایی چون ارتباط(01/0>P)، آمیزش عاطفی (01/0>P)، حل مشکل (03/0>P) و عملکرد کلی خانواده (03/0>P) قادر به پیش­بینی نارضایتی جنسیتی بودند.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش، به نظر می­رسد نقش همزمان عوامل روانی-عاطفی و خانوادگی در بروز نارضایتی جنسیتی، شایان توجه است.

کلیدواژه‌ها