نویسنده = حسین شاره
تعداد مقالات: 5
1. نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 125-140

حسین شاره؛ کاظم فشتنقی


5. رابطه ی ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 172-87

حسین شاره؛ هما عربلین