نویسنده = علی مشکین یزد
تعداد مقالات: 2
1. فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 260-264

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند


2. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده