نویسنده = عفت گلیار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 202-206

عاطفه سلطانی فر؛ مائده کامرانی؛ عفت گلیار