نویسنده = حمیدرضا حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیل بالینی آزمون خانه-درخت-آدم بر روی کودکان 12 الی 14 ساله شاهد و عادی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 305-310

رویا قصدی؛ کیوان اروندیان؛ فریده رضایی؛ حمیدرضا حاتمی